General Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP

 

De CMA IMAGING NV met zetel te 1420 Braine-L'Alleud, Belgïe, 8 Avenue de Finlande, (BTW: BE 0834.065.980), richt zich uitsluitend tot fysieke of rechtspersonen en vrije beroepen die in het kader van hun professionele activiteiten de aangekochte producten gebruiken. Om die redenen worden ze geacht de vereiste technische kennis te bezitten omtrent het gebruik van de goederen die bij de CMA IMAGING NV worden besteld;

 

Door het aangaan van een overeenkomst met de CMA IMAGING NV, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en wordt hij geacht met de uitsluitende toepasselijkheid ervan akkoord te zijn. De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover zij in strijd is met deze algemene voorwaarden. De partijen zullen van deze algemene voorwaarden niet kunnen afwijken, behoudens andersluidende schriftelijke door beide partijen ondertekend akkoord.

 

De NV verbindt zich ertoe om alle redelijke en mogelijke inspanningen te leveren voor de klanttevredenheid. Dit maakt in hoofde van de CMA IMAGING NV uitsluitend een middelenverbintenis uit.

 

1 - DEFINITIES

 

- De Klant: ieder bedrijf, rechts- of fysieke persoon die een bestelling bij de CMA IMAGING NV maakt. 

 

- De Goederen: ieder goed dat op de catalogus van de CMA IMAGING NV voorkomt of door haar in de handel wordt gebracht. 

 

- Het dienstencontract: elke overeenkomst van dienst, onderhoud, en/of reparatie betreffende de aan de CMA IMAGING NV bestelde contracten en die door haar geleverd wordt.

 

2 - TECHNISCHE SPECIFICITEITEN

 

De technische kenmerken en de specificaties van de producten zijn deze die in de door de CMA IMAGING NV erkende catalogus worden aangegeven. De CMA IMAGING NV kan in onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de wijzigingen aan de goederen die door de fabrikanten en ontwerpers worden aangebracht.

 

3-EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 

De geleverde goederen blijven het eigendom van de CMA IMAGING NV tot de werkelijke en volledige betaling ervan.

 

4 - OVERDRACHT VAN DE RISICO'S

 

De overdracht van risico's vindt plaats en gaat over op de klant vanaf de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de CMA IMAGING NV.

 

5 - DE PRIJZEN:

 

De op onze documenten van verkoop aangegeven prijzen, worden in Euro en excl. BTW bepaald. Bij deze prijzen zijn de vervoers-, administratieve kosten en eender welke toeslag niet meegerekend. Zij worden gewaarborgd tijdens de geldigheidsduur van deze documenten, onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van een drukfout of van wijzigingen op onze website. De geldige verkoopsprijzen van de goederen zijn deze die erop vermeld worden op het tijdstip van de registratie van de bestelling. De pro-forma facturen en kostenramingen genieten, behoudens andersluidende bepalingen, van dezelfde geldigheidsduur.

 

6 - DE BETALINGSVOORWAARDEN:

 

Behoudens andere uitdrukkelijke op de factuur aangebrachte aanwijzingen, dienen de betalingen in netto- contant te worden voldaan zonder korting bij aflevering van de goederen en/of vanaf de uitvoering van de prestatie voor de eventuele dienstencontracten.

 

7 - NIET- BETALING - ACHTERSTALLIGE RENTE - STRAFCLAUSULE

 

7.1 betalingsgebrek

 

- Indien de betaling van de gehele schuld niet binnen de op de factuur of het dienstencontract voorziene termijn voldaan wordt, wordt de volledigheid van deze en elk andere facturen die de Klant verschuldigd zou zijn onmiddellijk en van rechtswege invorderbaar. De NV zal daarom het recht hebben om de directe teruggave van het materiaal aan het verse geheel en onkosten van de klant te eisen;

 

- In het kader van dienstencontracten, heeft de niet naleving van betalingstermijnen tot gevolg dat de prestaties onmiddellijk worden opgeschort

 

De NV behoudt zich het recht voor van de automatische ontbinding van de desbetreffende overeenkomst t.a.v. elke klant.

 

- Ingevolge gespreide betalingen die aan de klant door de NV zouden worden toegekend, zal de niet-naleving door deze van een termijn, tot gevolg hebben dat het geheel van de verschuldigde bedragen zonder aanmaning direct invorderbaar wordt. De CMA IMAGING NV zal dan het recht hebben om de directe teruggave van het materiaal aan het verse geheel en onkosten van de klant te eisen;

 

7.2 achterstallige rente

 

Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van huidige algemene voorwarden, zal indien de gehele of gedeeltelijke betaling niet binnen de op de factuur aangegeven termijn plaatsvindt, de klant een achterstallige rente zonder aanmaning verschuldigd zijn. 

 

Deze rente is vastgesteld op de koers die bepaald wordt krachtens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding tegen de betalingsachterstand bij handelstransacties 

 

Onverminderd de toepassing van huidige algemene voorwaarden, zal in het kader van dienstencontracten, dezelfde koers worden toegepast;

 

7.3 strafclausules - Vergoedingen:

 

- Ingeval van betalingsgebrek betreffende geleverde goederen, is een vergoeding gelijk aan 15% van het gefactureerde totaalbedrag verschuldigd, behoudens andersluidende voorwaarden die onder deze Algemene Omstandigheden worden bepaald 

 

-Ingeval van niet-betaling in het raam van het dienstencontract en behoudens hetgeen hieronder volgt (7.3 eerste coma), zal er een sanctie verschuldigd zijn gelijk aan 40% van het resterend verschuldigd bedrag tot het verstrijken van de oorspronkelijke termijn van het dienstencontract. 

 

7.4 IMPLICIETE AANVAARDING

 

Ingeval de CMA IMAGING NV niet beslist onmiddellijk de gehele betaling, de teruggave van de goederen, de ontbinding van het dienstcontract, de moratoire intresten of de contractuele schadeloosstelling te eisen, kan dit gedrag onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als een impliciete aanvaarding om de huidige Algemene Voorwaarden niet toe te passen.

 

8 - GOEDEREN

 

De verkochte artikelen zijn in overeenstemming met de Luxemburgse en Europese regelgeving. De CMA IMAGING NV zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor een gebruik die niet overeenstemt met deze regeling. De foto's, illustraties en bijhorende teksten die op onze verkoopsmateriaal staan, hebben geen contractueel karakter en kunnen derhalve onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze in het gedrang brengen.

 

9 WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID: 

 

9.1 - Garantie

 

De factuur geldt als garantiebon. 

 

Onze goederen genieten de wettelijke garantie voor verborgen gebreken ten laste van de fabrikant/distributiemaatschappij. Derhalve erkent de aankoper dat hij in geen enkel geval beroep op zulke garanties kan doen jegens de CMA IMAGING NV, maar alleen uitsluitend jegens de fabrikant/distributiemaatschappij. Ingeval de CMA IMAGING NV de hierboven gespecificeerde garantie zou moeten dragen, zal zij de keuze hebben om de onvolkomen goederen of deel ervan te herstellen of te vervangen zonder verplichting om een schadeloosstelling te betalen. Derhalve zal de CMA IMAGING NV op geen enkel wijze aansprakelijk zijn voor wat de eventuele schaden van de klant betreft.,Behoudens bijzondere vermelding, zijn de kosten van verpakking en vervoer ingevolge de terugkeer van het materiaal ten laste van de Klant. De garantie wordt in ieder geval in de volgende veronderstellingen uitdrukkelijk uitgesloten: materiaal die met een beperkte datum van gebruik afgestemd of verbruikt wordt, abnormaal of niet-conform gebruik van het materiaal ten aanzien van de specificaties die erop vermeld zijn, nalatigheid van de Klant m.b.t. de opslag of het onderhoud van het materiaal, de normale slijtage van het materiaal, de omvorming van het materiaal of de onverenigbaarheid ervan met andere materialen. 

 

9.2 - Aansprakelijkheid 

 

De CMA IMAGING NV zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de winstdervingen en de schade die uit een verlies (in de ruimste zin) zouden voortvloeien en/of elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade ongeacht de aard ervan. Ingeval de CMA IMAGING NV krachtens een wettelijke bepaling aansprakelijk zou worden gesteld zal deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt zijn tot de schade die direct uit haar fout voortvloeit. Deze schade is niet anders dan de voorkomende schade te bepalen bij de ondertekening van het contract. In ieder geval zal deze schade begrenst worden tot het bedrag dat op de factuur bepaald wordt door de CMA IMAGING NV.

 

De CMA IMAGING NV zal in geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de schade die niet inherent is aan het product noch voor niet-conceptuele gebrekene of de schade die uit een externe oorzaak voortvloeit, ongeacht het foutief handelen van de klant. Indien de aansprakelijkheid van de CMA IMAGING NV m.b.t. de bewezen en geleden schade door de Klant zou worden vastgesteld, zouden de hierboven geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn: De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het onderhoud van het materiaal en/of de software, in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten evenals de naleving van de geldende reglementeringen met name veiligheidsmaatregelen.

 

9.3 Overeenstemming

 

De CMA IMAGING NV zal geen enkele aansprakelijkheid dragen als het geleverde product niet met de behoeften van de Klant overeenstemt, zelfs wanneer de CMA IMAGING NV van het verwachte gebruik op de hoogte had kunnen zijn.

 

 

 

10 - BEZWAREN - DE TERUGKEER:

 

Op straffe van verval moet elk bezwaar, met inbegrip van deze betreffende een gebrek of een zichtbare fout die bij de levering zou worden vastgesteld, per telefax, e-mail of aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst uitdrukkelijk binnen 8 kalenderdagen kenbaar worden gemaakt. Elke terugkeer of opleving is slechts mogelijk met voorafgaande goedkeuring van de CMA IMAGING NV. Deze terugkeer/opleving moet per telefax of e-mail uitdrukkelijk binnen de 30 kalenderdagen gebeuren vanaf de goedkeuring van de CMA IMAGING NV op straffevan weigering. Deze goederen moeten in hun oorspronkelijke verpakking van en in perfecte staat teruggegeven worden. De op maat en verpersoonlijkte artikelen evenals de software kunnen echter noch hernomen, noch teruggestuurd worden.

 

11 - UITVOERING VAN DE BESTELLING - LEVERTIJD

 

De bestellingen worden binnen de beschikbare voorraden uitgevoerd. De NV verbindt zich ertoe om alles uit te voeren en om de goederen te leveren binnen het op bestelbon aangegeven termijn. 

 

In geval van overschrijding van de voorziene levertijd, moet de klant de CMA IMAGING NV per aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst aanmanen om hem de goederen te leveren. De vermelde termijnen zijn strikt informatief. Deze hangen voornamelijk van de leveranciers en fabrikanten af. De CMA IMAGING NV kan dus slechts de levertijd geven die gewoonlijk door de fabrikanten en leveranciers wordt nageleefd. De CMA IMAGING NV zou dus op geen enkel wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet naleving van die indicatieve termijnen. Derhalve zal de op geen enkel wijze verschuldigd kunnen zijn van een eender welke vergoeding of eender welke belangen uit dien hoofde.

 

12 - BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN TEN OPZICHTE VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

 

De behandeling van deze persoonlijke gegevens door de NV heeft tot kerndoel de inwilliging en de behandeling van bestellingen, de toekenning van kredieten, de implementatie van statistieken en tests. Het globaal beleid van de betrekkingen met de cliënteel met inbegrip de commerciële promotie van producten en diensten van haar handelspartners.

 

De Klant heeft op elk moment toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan om de wijziging hiervan vragen, deze wijziging moet met een recto - verso kopie van zijn identiteitskaart als bijlage per post of vergezelde mail aan de CMA IMAGING NV worden gericht en verstuurd.

 

De nominatieven gegevens die hem betreffen kunnen voor rechtstreekse marketing aan de medewerkers van de CMA IMAGING NV meegedeeld worden.

 

De gegevens die in het kader van de commerciële activiteit van worden verzameld kunnen in het kader van dezelfde commerciële activiteit gebruikt worden door de medewerkers van de CMA IMAGING NV, en omgekeerd. De Klant kan zich op elk moment tegen de verspreiding van deze gegevens verzetten door per post of mail, en als volgt geformuleerd, het volgende te melden: „Ik verzet me tegen de overdracht van mijn persoonlijke gegevens aan derden met als doelwit de rechtstreekse marketing. Als hij alleen onze catalogi (dat wil zeggen zonder cadeaus aanbod, spelen, noch verminderingen) wil ontvangen of onze documenten niet meer wil ontvangen, kan hij dit aan de CMA IMAGING NV meedelen.

 

12.1. Nominatieve informatie

 

In het kader van een afstandsverkoop is de mededeling van de nominatieve informatie verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de behandeling en de levering van de bestellingen alsmede voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. 

 

Het gebrek aan deze inlichtingsverplichting geeft aanleiding tot het automatische verwerpen van de bestelling. De Klant beschikt over een recht van toegang, wijziging, verbetering en afschaffing van de gegevens die hem betreffen. Uiteindelijk zal de CMA IMAGING NV toegestaan worden om aan zijn handelspartners nominatieve informatie mee te delen. De Klant kan aldus een commercieel aanbod afkomstig van derden ontvangen. 

 

Om deze redenen wordt bepaald dat zijn persoonlijke gegevens, behoudens uitdrukkelijke weigeringen, aan de handelspartners van de CMA IMAGING NV kunnen worden meegedeeld. Daaropvolgend behoudt de Klant zich de mogelijkheid voor om zo'n mededeling te weigeren door dit mee te delen per mail, fax of post, overeenkomstig hetgeen hierboven is bepaald.

 

12.2. Cookies 

 

De Website gebruik de zogenaamde Cookies. Een Cookie is een informaticabestand die op de harde schijf van de computer van de klant wordt opgeslagen. Ze hebben tot doel een vorig bezoek van de Klant op de website aan te duiden. Cookies zijn onder meer gebruikt door de NV om de dienst die aan de Klant wordt voorgesteld te verpersoonlijken. De Klant behoudt de mogelijkheid om Cookies te weigeren door zijn Internet navigator te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst te verpersoonlijken die hem door de NV via de website wordt uitgereikt.

 

12.3. Bakens Web 

 

Bepaalde web bladzijden van de CMA IMAGING NV website kunnen soms elektronische beelden of „web bakens " bevatten, die het aantal bezoekers van de bladzijde bijhouden. Deze bakens kunnen zeker samen met onze partners gebruikt worden, met name teneinde de doeltreffendheid van bepaalde reclame te meten en te verbeteren. De door deze bakens verkregen inlichtingen worden toegestaan om statistieken te verzamelen over het regelmatig bezoek van bepaaldeweb bladzijdes teneinde de gebruikers van onze website beter te dienen.

 

13 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Het gebruik van de NV webdienst is, behalve andersluidende overeenkomst of specifieke en uitdrukkelijke vergunning, beperkt tot een strikt persoonlijk gebruik. De CMA IMAGING NV behoudt zich de gehele, volle en exclusieve eigendom van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst worden overgebracht voor krachtens de verschillende Belgische wetgevingen inzake bescherming auteursrechten en naburige rechten met name de Wet van 30 juni 1994 en zijn latere wijzigingen betreffende de rechtsbescherming van databases. Alle merken, teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden die op de website van de CMA IMAGING NV worden voortgebracht, ongeacht of ze visueel of geluid zijn, worden krachtens het auteursrecht beschermd. Ze zijn het volle en gehele eigendom van of van zijn partners. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of uitbeelding en vormen van namaken brengen de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn auteur in het gedrang. Het aanbrengen van een hyperlink op de website van de, door de genoemde techniek van framing of deep linking, is strikt verboden. Elke totale of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de CMA IMAGING NV is strikt verboden.

 

14 - DIVERSEN BESCHIKKINGEN

 

De CMA IMAGING NV heeft de grootste zorg gebracht om deze website op te richten en te ontwikkelen. De maatschappij gaat echter elke verantwoordelijkheid dragen indien een informatie incorrect zou zijn. De NV kan op elk moment de op de website voorgestelde informatie wijzigen en aanvullen zonder voorafgaande waarschuwing. De NV doet de meeste inspanningen inzake antivirus controle. De website van de CMA IMAGING NV bevat verscheidene links naar andere websites. DE CMA IMAGING NV zal geenszins aansprakelijk zijn voor de schade die door een virus zou worden veroorzaakt naar aanleiding van een bezoek op haar website.

 

15-WET VAN TOEPASSING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Deze overeenkomst wordt door het Belgische materiële recht geregeld. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de huidige Algemene Voorwaarden van toepassing. Elk conflict of geschil waarvoor de partijen geen minnelijke regeling kunnen treffen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. Het Frans is de enige toepasselijke taal voor elke gerechtelijke procedure met betrekking tot de uitvoering en/of de einde of de uitlegging van het huidig contract.